/
0%

Loading...
Փոխակերպել տեքստը

Մուտքագրելու եղանակ
Տեսաներկայացում
Լավագույն արդյունքներՕգտատերԲառ րոպեում

Ստեղծեք Ձեր սեփական տեքստը և կիսվեք նրանով:


   If you want to be partner with us, please contact to admin via email: will.ng.nguyen@gmail.com


share_your_text

Touch Typing Lessons

   Touch typing is a method of typing without the use of the sense of sight, or simply by feeling the keyboard.

   Are you still struggling with touch typing? Do you have the hard time to try and fail again? Well, we've been research for years to find the best ways to help you learn, practice and improve your typing speed and accuracy. Once you can touch type you will not need to look at the keyboard to find the letters you want to type and you will also be able to type at a much faster speed!

   If you've already known how to touch typing, you should skip this lessons and go to harder lessons to improve your speed. And if you don't know how to touch typing, be patient and keep practice. You can skip one of these lessons to go high if you want or customize your own text.

   Here are a list of lessons to help you build the muscle memory


   Here are extra list of lessons for those weak on left hand or right hand


   Here are final list of lessons of touch typing with full keys. If you feel boring with our text, just copy another text in lower case then practice until you familiar with touch typing.


   If you feel good about your touch typing, customize your own text and practice to help you more remember the keys. Remember that just focus on remember the keys location first, then practice your speed later.


Typing programming lessons

   Programming lessons are based on open source code, allow you to practice typing the awkward characters that appear in real code. These are the lessons for those love programming.

   While programming, you can practice typing too. But instead of invoking multiple thought, awkward characters, try and error programming, that will slow down your work. Here we offer these lessons to help focus on correcting a typo, and faster typing on special characters in code.

   These are some snippet code in programming, you can build muscle memory, speed, and accuracy on the useful snippet code. It's not only help typing faster during programming, but also remember the common use code to speed up programming, recall the best algorithm.

Create your own programming lessons

   All these lessons above is some example from somewhere else that you might not like it. If you have more useful snippet code, or good snippet code that you love to remember and practice typing, copy it into the settings tab to create your own lessons.

Example:

 1. Copy all the snippet code from file or website.
 2. Go to the Settings Tab
 3. Paste into the text area, under label "Create your own text"
 4. Click the "Submit your text" button.
 5. There is "Accuracy mode", if you force yourself to type correct every single characters.
 6. Enjoy your typing lessons! :)


Customize typing lessons


Choose your topics, and click on quotes to start typing.Տեսքի գույնը

Like us!

 Ձեր արդյունքը
Բառ րոպեում
Ճշգրտություն
Ճիշտ բառեր
Սխալով բառեր
Ստեղնասեղմում
Ստեղնասեղմում րոպեում
Share result!No. WPM Acc Lap Time - Correct - Error - TotalՁեր արդյունքը
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Cmd
Alt
Alt
Cmd
Ctrl
Ինչպես օգտվել

Տարբերակ 1՝ Ընտրեք տեքստը իջնորդ ցանկից
 • Ընտրեք ձևանմուշը իջնորդ ցանկից
 • Սեղմեք Վերագործարկել կոճակը
Տարբերակ 2՝ Կարգավորեք Ձեր Տեքստը
 • Պատճենեք Ձեր նախընտրած տեքստը և փակցրեք վանդակի մեջ:
 • Սեղմեք Հրապարակել կոճակը
 • Սեղմեք Վերագործարկել կոճակը
Տարբերակ 3՝ Զննեք այլ արհեստանոցները ավելի շատ տեքստեր գտնելու համար
 • Անցեք Արհեստանոց ներդրին
Տարբերակ 4՝ Շոշափելով մուտքագրելու դաս
 • Դասընթացների ներդիրում բազմաթիվ վարժություններ կան, որոնք կօգնեն շոշափելով մուտքագրել սովորել
 • Եվ այլ պատահական տեքստ, որը ուզում եք տեսնել
Այլ հնարավորություններ
 • Կարգավորումների բաժնում բազմաթիվ ընտրանքներ կան, օրինակ՝
 • Ժամանակի ետհաշվարկ կամ վերհաշվարկ
 • Տեքստը փոքրատառի փոխակերպել կամ հատուկ նշանները հեռացնել
 • Թույլատրել նախորդ բառի ձևափոխումը սխալների դեպքում
 • Ցույց տալ Դվոռակի կամ այլ ստեղնաշարեր
 • Շուտով նոր հնարավորություններ են ավելացվելու
Ավելի մանրամասն...
Մեր մասին

Mastering Typing-ը մուտքագրելու արագությունը և որակը բարձրացնելու համար ստեղծված կայք է: Աշխատեք Ձեր նախընտրած տեքստերի հետ ամեն օր: Կայքի հիմնական հնարավորությունները կարելի է բաժանել այս բաժինների՝

 • Տեքստի բազմատեսակ կարգավորումներ;
 • Ճշգրիտ և ծավալուն տվյալներ արդյունքների վերաբերյալ, դիագրամային ներկայացում թուլությունները վերլուծելու համար;
 • Տարբեր լեզուներով մուտքագրելու հնարավորություն;
 • Ձեր տեքստը ստեղծելու և նրանով համայնքի հետ կիսվելու հնարավորություն: